Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands Natopartnerskap - Finlands delegation vid Nato : Finlands Natopartnerskap

FINLANDS DELEGATION VID NATO, Bryssel

NATO HQ, B-1110 Brussels, Belgium
Tel. +32-2-706 2111
E-post: sanomat.nae@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands Natopartnerskap

Finland för en dialog med Nato för att främja den gemensamma säkerheten. Foto: Nato
  • Finland utövar ett omfattande och progressivt partnerskap med Nato
  • Finland för en dialog med Nato för att främja den gemensamma säkerheten
  • Finland bär sitt ansvar för att öka den globala stabiliteten och säkerheten
  • Genom samarbetet med Nato utvecklar Finland sin nationella försvarsförmåga
  • Partnerländerna omfattas inte av det gemensamma försvaret och deltar i inte Natos beslutsfattande

Finland utövar ett omfattande och progressivt partnerskap med Nato. Finland har deltagit i Natosamarbetet partnerskap för fred sedan 1994 och har varit medlem i Euroatlantiska partnerskapsrådet sedan det grundades 1997. Vid toppmötet i Wales 2014 inbjöds Finland i egenskap av avancerat partnerland till Natos differentierade partnerskapssamarbete (EOP). EOP är ett nyttigt verktyg för Finland för att upprätthålla och utveckla relationen till Nato.

Finlands Natopartnerskap styrs av regeringsprogrammet samt de nationella utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska riktlinjerna. I enlighet med dem bedriver Finland ett långsiktigt och ömsesidigt gynnsamt samarbete med Nato.

För att stödja den gemensamma säkerheten och för att främja sina egna utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska syften, för Finland en politisk dialog med Nato om säkerhetspolitiska teman som intresserar bägge parter. Dialogen förs på alla nivåer, från sakkunniga till minister- och statsledarnivå. Därutöver medverkar Finland i behandlingen av Natoledda krishanteringsoperationer i alla skeden och på alla nivåer.

Att ständigt utveckla det militära samarbetet med Nato är en central faktor för att Finland ska kunna upprätthålla och utveckla sitt nationella territorialförsvar.  I samarbetet prioriteras informationsutbyte om säkerhetsmiljön, en gemensam lägesbild och deltagande i Natos utbildnings- och övningsverksamhet.

Att delta aktivt i internationellt samarbete ligger i Finlands intresse och är en del av Finlands globala ansvar. Finland deltar för tillfället i två Natoledda krishanteringsoperationer: KFOR i Kosovo och Resolute Support i Afghanistan. Genom Natoledda krishanteringsoperationer främjar Finland den internationella stabiliteten och säkerheten. Genom samarbetet upprätthåller Finland sin beredskap att delta i internationella krishanteringsoperationer. Även den krishanteringsförmåga som utvecklas i FN, EU och OSSE bygger i regel på Natos standarder.

I egenskap av avancerat partnerland deltar Finland i att utveckla försvars- och säkerhetsmyndigheterna i Natos övriga partnerländer. För det här syftet har Finland stött Natos fondprojekt, som hjälper partnerländer bland annat i röjning av minor och sprängämnen, förstöring av lätta vapen och ammunition samt reformer inom försvarssektorn. Finland deltar också i DCB-initiativet som inleddes vid toppmötet i Wales för att utveckla Natos försvarskapacitet. Initiativet stöder stabilitet och försöker förebygga konflikter.

Då samarbetet mellan Finland och Nato fördjupas bör man beakta att partnerskapssamarbetet inte inbegriper några säkerhetsgarantier eller skyldigheter enligt artikel fem i Washingtonfördraget. Finland avgör, utgående från sina egna premisser, vilket slag av partnerskapssamarbete Finland deltar i.

I statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2016 stipuleras att Finland inte tillhör någon militär allians. Samtidigt påpekas det i redogörelsen att den samstämmighet som uppnås genom samarbete bidrar till att det inte uppstår några praktiska hinder för ett eventuellt medlemskap i alliansen. Finland ger också noggrant akt på förändringar i sin säkerhetsmiljö och behåller möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato.

© Finlands delegation vid Nato, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter