Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Tietoa Natosta - Suomen erityisedustusto Natossa : Tietoa Natosta

SUOMEN ERITYISEDUSTUSTO NATOSSA, Bryssel

Mission of Finland to NATO
NATO HQ, B-1110 Brussels, Belgium
Puh. +32-2-706 2111
S-posti: sanomat.nae@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Tietoa Natosta

Historia

Pohjois-Atlantin Liitto (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) perustettiin vuonna 1949. Se on kollektiivinen puolustusliitto, jonka tarkoituksena on turvata jäsenmaidensa vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin Pohjois-Atlantin sopimukseen sekä YK:n peruskirjaan nojautuen.

Naton keskeisin tehtävä on määritelty Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 5:ssä, jossa jäsenmaat sitoutuvat siihen, että hyökkäys jotain jäsenmaata kohtaan, Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan. Naton pääuhka kylmän sodan aikana oli Neuvostoliitto, ja järjestön puolustussuunnittelun ensisijaisena lähtökohtana oli Euroopan alueen puolustaminen suurhyökkäyksen torjumiseksi.

Pohjois-Atlantin liiton perustajajäsenet ovat: Belgia, Islanti, Italia, Iso-Britannia, Kanada, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Tanska ja Yhdysvallat.

Nato on laajentunut perustamisensa jälkeen useita kertoja:

 • 1952 Kreikka ja Turkki
 • 1955 Saksan liittotasavalta
 • 1982 Espanja
 • 1990 Saksan uudet itäiset osavaltiot
 • 1999 Puola, Unkari ja Tsekki
 • 2004 Slovenia, Bulgaria, Romania, Slovakia, Viro, Latvia ja Liettua
 • 2009 Albania ja Kroatia


Sivun alkuun

Nato tänään

Naton tehtävät ovat kansainvälisen turvallisuuskehityksen seurauksena muuttuneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Puolustusliitto käy edelleen läpi murrosta, jonka myötä se on muuttumassa kylmän sodan aikaisesta puhtaasti yhteisen puolustuksen järjestöstä yhä enemmän kriisinhallintaa toteuttavaksi organisaatioksi. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa Nato joutuu mukauttamaan toimintansa uusiin uhkiin kuten terrorismiin, joukkotuhoaseiden leviämiseen, heikkoihin valtioihin ja ympäristökatastrofeihin.

Yhteisen puolustuksen velvoite ja yhteinen johtamis- ja suunnittelujärjestelmä muodostavat edelleen Naton ytimen, vaikka puolustustehtävän suhteellinen merkitys on nykyisessä maailmantilanteessa vähentynyt ja kriisinhallintatehtävä on korostunut. Natolla säilyy edelleen kyky jäsenmaidensa puolustamiseen myös siltä varalta, että kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne merkittävästi muuttuu. Naton yhteinen puolustussuunnittelu sekä komento- ja joukkorakenne on suunniteltu joustaviksi, jotta niiden avulla Naton toimintaa ja voimavaroja kyetään mukauttamaan vallitsevaan strategiseen tilannearvioon.

Nato toimii myös keskeisenä transatlanttisen turvallisuuspoliittisen dialogin foorumina.Yhteinen puolustus perustuu edelleen perussopimuksen artikla 5:n sisältämään keskinäiseen turvatakuuseen. Vuosikymmenten aikana yhteisen puolustusvalmiuden ylläpito on lisännyt vakautta ja yhteistyötä jäsenten välillä ja estänyt eurooppalaisten jäsenmaiden puolustuksen uudelleenkansallistamisen. Natossa on tällä hetkellä 26 eurooppalaista ja 2 pohjoisamerikkalaista jäsenmaata.

Naton pääsihteerinä on toiminut syyskuusta 2014 alkaen norjalainen Jens Stoltenberg. Naton sotilaskomitean puheenjohtajana aloitti 2.1.2012 tanskalainen kenraali Knud Bartels.

Sivun alkuun

Naton organisaatio

Naton neuvosto (North Atlantic Council, NAC) on järjestön tärkein päätöksentekoelin. Neuvosto koostuu jäsenmaiden pysyvistä edustajista ja se kokoontuu vähintään kerran viikossa. Neuvosto kokoontuu myös ulkoasiainministerien ja puolustusministerien kokoonpanossa virallisesti kerran ja epävirallisesti 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi neuvosto kokoontuu valtionpäämiesten kokoonpanossa (huippukokous), kun käsitellään laajakantoisia liittokunnan kehittämistä koskevia kysymyksiä.

Naton neuvoston päätöksillä on samat oikeusvaikutukset riippumatta siitä millä tasolla se kokoontuu. Neuvosto on liittokunnan ainoa toimielin, jonka toimivaltuudet tulevat suoraan Pohjois-Atlantin sopimuksesta. Neuvostolla on sopimuksen mukaan toimivalta muiden toimielinten asettamiseen. Neuvosto onkin perustanut lukuisia komiteoita ja suunnitteluryhmiä tukemaan työtään tai vastaamaan tietystä tehtäväalueesta.

Naton neuvosto on jäsenmaiden hallitusten konsultaatioelin kaikissa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvoston kokousten puheenjohtajana toimii Naton pääsihteeri tai hänen sijaisensa. Neuvostossa käsiteltävät asiat valmistellaan komiteoissa neuvoston pyynnöstä. Kukin kansallinen edustaja sekä pääsihteeri voivat lisäksi esittää asioita neuvoston käsittelyyn. Päätökset neuvostossa tehdään yksimielisesti. Pysyvät edustajat saavat ohjeet neuvostossa käsiteltäviä asioita varten kunkin jäsenmaan kansallisilta viranomaisilta ja raportoivat pääkaupunkiin neuvoston kokouksista. Neuvoston sihteeristönä toimii Naton kansainvälinen sihteeristö (International Staff, IS). Sihteeristön virkamiehet ovat jäsenmaista rekrytoituja asiantuntijoita. Heistä suuri osa on eurooppalaisia.

Naton päätöksenteolle on tunnusomaista jäsenmaiden välinen jatkuva ja monella tasolla tapahtuva epävirallinen asioiden valmistelu ja konsultaatio. Laaja-alainen konsultaatio on edellytys yksimielisyyteen perustuvan päätöksentekojärjestelmän toimivuudelle. Sen kautta jäsenmaat saavat ennakkotiedon toistensa näkemyksistä ja kantojen taustalla olevista perusteluista.

Sivun alkuun

Naton sotilaallinen rakenne

Naton sotilaallinen rakenne on poliittisen ohjauksen ja valvonnan alainen. Sotilaskomitea (Military Committee, MC) koostuu jäsenmaiden pysyvistä sotilasedustajista. Se kokoontuu kansallisten puolustusvoimien komentajien kokoonpanossa 2-3 kertaa vuodessa. Puolustusvoimien komentajat valitsevat sotilaskomitean puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sotilaskomitean työtä tukee kansainvälinen sotilasesikunta (International Military Staff, IMS). Sen henkilöstö on jäsenmaiden lähettämää ja pääosin eurooppalaisia.

Strategisella tasolla on yksi johtoporras, jolla on operatiivinen vastuu. Tämä Naton Euroopan joukkojen komentajan (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) johtama strateginen operaatioesikunta (Allied Command Operations, ACO) vastaa kaikista liittokunnan operaatioista. Hän vastaa sotilaallisesta suunnittelusta mukaan lukien liittokunnan kaikkien tehtävien (vakauden säilyttäminen, kriisinhallintatehtävät ja yhteinen puolustus) edellyttämän toimintakyvyn määrittäminen ja voimavarojen pyytäminen jäsenvaltioilta liittokunnan käyttöön. Naton komentaja tekee esityksiä järjestön poliittisille ja sotilaallisille toimielimille niistä sotilaallisista asioista, jotka saattavat vaikuttaa liittokunnan suorituskykyyn. Hänellä on suora yhteys kansallisten asevoimien komentajiin.

Toinen strategisen tason johtoporras on transformaatioesikunta (Allied Command Transformation, ACT). Se vastaa liittokunnan sotilaallisten kykyjen ja joukkojen yhteistoimintakyvyn kehittämisestä yhdessä operaatioesikunnan eli ACO:n kanssa. Kehittämiskohteita ovat koulutus, liittokunnan uudet voimavarat, doktriini ja uusien puolustusratkaisujen testaaminen.

Sivun alkuun

Naton operaatiot

Natolla on tällä hetkellä operatiivista toimintaa kuudessa eri kohteessa Balkanilla, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Naton suurimmat operaatiot ovat Kosovon ja Afganistanin kriisinhallintaoperaatiot.

KFOR-operaatio Kosovossa

 • Nato-johtoinen, monikansallinen KFOR-operaatio (Kosovo Force) perustettiin YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla vuonna 1999 (pl. 1244). KFOR-joukot jatkavat osallistumistaan turvallisen elinympäristön ylläpitämiseen Kosovossa. KFOR tukee vakaan, demokraattisen ja monikansallisen Kosovon kehittymistä. Nato myös tukee Kosovon turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force, KSF) kehittämistä.
 • Joukkoja KFOR:iin osallistuu 31 maasta, näistä 8 on Naton ulkopuolisia maita - mm. Suomi, Itävalta, Sveitsi ja Ukraina.
 • Kosovon parantuneen turvallisuustilanteen myötä KFOR -operaatiossa ollaan siirrytty ns. ehkäisevän läsnäolon vaiheeseen, minkä myötä joukkojen määrä vähenee asteittain. Eri vaiheisiin siirtymisen edellytyksenä on suotuisa tilannekehitys ja kunkin siirtymävaiheen aloittaminen vaatii erillisen päätöksen Naton neuvostolta.
 • Suomen rauhanturvajoukon vahvuus Kosovossa on noin 20 henkilöä. Suomen osallistumistasoa supistettiin Naton suunnitelmien mukaisesti 400 rauhanturvaajasta 250 vuoden 2009 lopulla sekä n. 200 henkilöä vuoden 2010 lopussa.

Resolute Support-operaatio Afganistanissa

ISAF-operaatio (International Security Assistance Force) Afganistanissa päättyi 31.12.2014. Sen seuraajaksi perustettiin Nato-johtoinen koulutukseen, tukeen ja neuvonantoon keskittyvä Resolute Support -operaatio (Resolute Support Mission), joka aloitti toimintansa 1.1.2015. Resolute Support -operaation oikeusperusta on Afganistanin kutsu operaatiolle. Naton ja Afganistanin välillä on joukkojen asemaa koskeva sopimus (Status of Forces Agreement, SOFA), jonka mukaan osapuolet suostuvat Naton joukkojen läsnäoloon Afganistanissa. Sopimus on ulotettu koskemaan myös Suomea Naton operaatiokumppanina. Operaatiolla on myös YK:n turvallisuusneuvoston poliittinen tuki (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2189). Operaatio osoittaa Naton sitoutumisen Afganistaniin ja sen turvallisuuden kehittämiseen myös ISAF-operaation päättymisen jälkeen. Resolute Support -operaatio eroaa kuitenkin merkittävästi edeltäjästään niin tehtävien, joukkojen koon ja kokoonpanon kuin maantieteellisen kattavuudenkin kannalta. Resolute Support –operaation kestoa ei ole vielä päätetty.  

Turvallisuusvastuuta Afganistanin turvallisuudesta on vuodesta 2011 vähitellen siirretty maan omille turvallisuusjoukoille (Afghan National Security Forces, ANSF), jotka koostuvat armeijasta (Afghanistan National Army, ANA) ja poliisista (Afghanistan National Police, ANP). ISAF-operaation päättyminen merkitsi vastuun siirtymistä koko maan turvallisuudesta täysimääräisesti ANSF:lle.  Koska turvallisuustilanne on edelleen vaikea, Resolute Support -operaation päätehtävänä on ANSF:n tukeminen koulutuksen ja neuvonnan kautta. Tavoitteena on, että Afganistanin omat turvallisuusjoukot pystyisivät vastaamaan maan turvallisuudesta kestävällä tavalla hyvän hallinnon periaatteet ja ihmisoikeudet huomioon ottaen myös tulevaisuudessa. Koulutus, tuki ja neuvonta painottuu ministeriöiden ja armeijan johtotasoille.

ISAF-operaation loppuvaiheessa joukkoja kotiutettiin niin että vahvuus lopulta vastasi Resotule Support -operaation vaatimuksia. Vuonna 2015 operaation kokonaisvahvuus on noin 12 000 sotilasta ja siviilihenkilöä, jotka sijoittuvat Kabulin lisäksi neljään maakunnalliseen keskukseen (etelä, pohjoinen, itä ja länsi). Vahvuutta on tarkoitus vähitellen laskea.

Naton operaatiot Afganistanissa ISAF:n ja nyt Resolute Supportin muodossa ovat tuoneet esiin turvallisuuden, kehityksen ja hyvän hallinnon yhteistyön tarpeen. Naton lähestymistapa kriisinhallintaan on kokonaisvaltainen ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä korostava.

Turvallisuustilanne Afganistanissa on edelleen hauras ja erot eri alueiden välillä ovat suuret. Suurimman haasteen vakaalle ja turvalliselle ympäristölle aiheuttaa eri kapinallisryhmien (islamistiset ääriainekset, huumerikolliset, alueelliset heimopäälliköt) tekemät iskut niin kansainvälisiä ja paikallisia turvallisuusjoukkoja kuin siviilejäkin vastaan. Iskut lisäävät turvattomuuden ja epävakauden tunnetta maassa, sillä kapinallisryhmät turvautuvat usein näyttäviin iskuihin ja nk. epäsymmetrisiin taktiikoihin, kuten tienvarsipommeihin ja itsemurhaiskuihin. Lisäksi turvallisuustilanteen kehittyminen maassa liittyy Afganistanin ja sen turvallisuusjoukkojen yhtenäisyyteen ja sovintoprosessin onnistumiseen.   

Resolute Support -operaation lisäksi Naton jäsen- ja kumppanimaat tukevat Afganistania keskipitkällä aikavälillä rahoittamalla Afganistanin turvallisuusjoukkoja ja pitkällä aikavälillä sitoutumalla Afganistanin ja Naton väliseen Enduring Partnership -kumppanuuteen.

Muita operaatioita 

Merirosvouden vastainen operaatio

 • Pohjois-Atlantin neuvosto hyväksyi 17.8.2009 Naton merirosvouden vastaisen operaation (Operation Ocean Shield) Afrikan sarven rannikolla ja Adeninlahdella.

 • Operaatio Ocean Shieldin myötä Nato ottaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan merirosvouteen. Operaatio Ocean Shield keskittyy edellisen operaation tapaan merirosvouden vastaisiin toimiin merellä, mutta mukana on uutena elementtinä alueellisen merirosvouden vastaisen kapasiteetin rakentaminen. Tavoitteena on tukea alueen valtioita, heidän pyynnöstään, kehittämään omaa kykyään taistella merirosvousta vastaan.

 • Operaatiota toteuttaa Naton pysyvä viisialuksinen laivasto-osasto (Standing NATO Maritime Group 2, SNMG2), johon kuuluu tällä hetkellä alukset Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Italiasta, Kreikasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

Sivun alkuun

Naton rauhankumppanuus

Nato käynnisti rauhankumppanuusyhteistyön (Partnership for Peace, PfP) vuonna 1994. Se oli alun perin tarkoitettu yhteistyömuodoksi Naton jäsenyyttä hakeneiden entisten Varsovan liiton maiden kanssa, mutta yhteistyöhön saattoivat alusta alkaen osallistua myös sellaiset maat, jotka eivät hakeneet jäsenyyttä. PfP-toimintojen ohjaavana elimenä ja monenkeskisenä poliittisena konsultaatiofoorumina toimii vuonna 1997 perustettu Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC).

Nykyisistä kumppanuusmaista Makedonia, Georgia ja Ukraina ovat ilmaisseet halunsa päästä liittokunnan jäseniksi. Makedonia jätti jäsenanomuksensa samanaikaisesti huhtikuussa 2009 Natoon liittyneiden Albanian ja Kroatian kanssa, mutta kahdenvälinen kiista Kreikan kanssa Makedonian virallisesta nimestä on toistaiseksi estänyt maan pääsyn jäseneksi. Bukarestin huippukokouksessa huhtikuussa 2008 päätettiin Makedonian (FYROM) jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta heti, kun nimikiista on ratkaistu. Siihen saakka Makedonia jatkaa ainoana maana Naton jäsenyysvalmennusohjelmassa (Membership Action Plan, MAP). Georgian ja Ukrainan osalta Bukarestin huippukokouksessa saavutettiin yhteisymmärrys siitä, että maat ovat tervetulleita liittokuntaan, mutta suhteiden tiivistämiselle ei asetettu määräaikaa. Länsi-Balkanin osalta tehtiin myös päätös tehostetun vuoropuhelun tarjoamisesta Bosnia-Hertsegovinalle ja Montenegrolle.

Naton kumppanuustoiminnan painopiste on järjestön viimeisimmän laajentumisen jälkeen siirtynyt erityisesti Keski-Aasian ja Kaukasian maihin sekä Länsi-Balkanille. Kumppanuustoiminnassa korostuukin jäsenyysvalmennuksen sijaan mm. hyvän hallinnon periaatteiden juurruttaminen kumppanivaltioiden puolustus- ja turvallisuussektoreille, niiden toiminnan oikeudellisen pohjan ja säätelyn vahvistaminen, puolustushallintojen demokraattisen kontrollin parantaminen sekä läpinäkyvien budjettiprosessien sisäänajo.

Länsieurooppalaisille kumppanimaille (Suomi, Ruotsi, Itävalta, Irlanti ja Sveitsi) kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden sotilaallisen yhteistoiminta- ja suorituskyvyn kehittämiseen sekä kriisinhallintaoperaatioihin ja vakautta lisäävään toimintaan osallistumiseen, esimerkiksi vanhojen asevarastojen hävittämiseen ja vähemmän kehittyneiden kumppanimaiden puolustussektorin reformien tukemiseen.

Euroatlanttisen kumppanuuneuvoston jäsenmäärä nousi 50:een Maltan palattua Naton rauhankumppanuuteen Bukarestin huippukokouksessa huhtikuussa 2008.

Sivun alkuun

Naton muut kumppanuus- ja yhteistyöohjelmat

Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja kumppanuuden vahvistaminen on edelleen eräs Naton ulkosuhteiden prioriteeteista. Nato-Venäjä -yhteistyön keskeisin foorumi on vuonna 2002 perustettu Nato-Venäjä -neuvosto. Se koostuu 29 tasaveroisesta jäsenestä. Neuvosto kokoontuu säännöllisesti eri kokoonpanoissa ja toimii konsensusperiaatteella. Naton ja Ukrainan välisen yhteistyön tiivistämiseksi luotiin vuonna 1997 erillinen foorumi, Nato-Ukraina -komissio.

Euroatlanttisen rauhankumppanuusohjelman rinnalla Nato pyrki tiivistämään suhteitaan Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kanssa. Yhteistyö vuonna 1994 perustetun Naton Välimeri-dialogin (Mediterranean Dialogue, MD) ja vuonna 2004 aloitetun Istanbulin yhteistyöaloite -ohjelman (Istanbul Cooperation Initiative, ICI) puitteissa on aktiivista.

Natolla on löyhempi institutionaalinen side kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien tai niitä tukevien nk. muiden globaalien kumppaneiden kuten Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Etelä-Korean kanssa.

Nato on myös pyrkinyt tiivistämään suhteitaan muihin kansainvälisiin järjestöihin, etenkin Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Euroopan unioniin.

Sivun alkuun

Naton sotilaallinen muutosprosessi

Naton sotilaallisen muutosprosessin eli "transformaation" tarkoitus on ylläpitää Naton merkitystä sotilaallisena liittokuntana ja rakentaa kykyä vastata nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Huomio kohdistuu erityisesti eurooppalaisten Nato-maiden sotilaallisten voimavarojen ja yhteistoimintakyvyn kehittämiseen.

Kun kylmän sodan aikainen puolustussuunnittelu perustui tietyn uhkan torjumiseen, pyritään transformaatioprosessin kautta määrittämään uhkan aiheuttajasta riippumatta tulevaisuudessa tarvittavia suorituskykyjä eli joukkoja ja järjestelmiä.

Transformaatio on kokonaisvaltainen jatkuva prosessi, jolla ei ole ennalta määriteltyä tavoitetilaa. Siihen liittyvässä kehitystyössä huomioidaan erityisesti uuden teknologian tuomat mahdollisuudet ja uhkatekijät.

Prahan huippukokouksessa marraskuussa 2002 vahvistettuja Naton transformaation keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, nopean toiminnan joukot, Naton yhteisen joukko- ja komentorakenteen uudistaminen, joukkotuhoaseiden vaikutukselta puolustautumista koskeva aloite sekä terrorismin torjuntaan ja ohjuspuolustukseen liittyvät yhteistyöhankkeet.

Transformaatiossa inhimilliset tekijät ovat paitsi tärkein voimavara, usein myös suurin hidaste, sillä kyse on ennen kaikkea toimintatapojen ja -kulttuurin perinpohjaisesta muutoksesta.

Naton sotilaallisessa muutoksessa otetaan jatkossa myös yhä suuremmassa määrin huomioon kriisinhallintaoperaatioissa tapahtuva sotilaiden ja siviilitoimijoiden yhteistyö.

Nopean toiminnan NRF-konseptilla (NATO Response Force) on keskeinen merkitys Naton sotilaallisen transformaation ”moottorina”. Sen kautta testataan transformaatioon liittyviä uusia konsepteja, menettelytapoja ja teknologioita.

© Suomen erityisedustusto Natossa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot